Algemene voorwaarden

§ 1 Zakelijke doelstelling

 

1. Boote-Yachten is een databank-beschermd internetforum, waarin boten of andere watervaartuigen tegen betaling ter verkoop ingevoerd kunnen worden

 

2. Deze algemene- en gebruikersvoorwaarden (AGB) gelden tussen Boote-Yachten en de gebruikers van de door Boote-Yachten bedreven databanken (Boten, zeilboten, jetski’s en watersportobjecten). Door het gebruik van de Boote-Yachten databanken erkent de inserent of bootzoekende de gelding van deze algemene- en gebruikersvoorwaarden in haar bepaalde toepasselijkheid op dat tijdstip. Gebruikersvoorwaarden die vastgelegd werden door de gebuiker gelden niet. Het gebruik van de Boote-Yachten databanken zonder een akkoord van deze voorwaarden is niet mogelijk

 

3. De door Boote-Yachten bedreven databanken zijn beschermd volgens §§ 108 ff. van het patentrecht. Misbruik van de databanken kan volgens deze voorschriften zelfs in een een gevangenisstraf resulteren.

 

§ 2 Prestaties

 

1. Elke onbeperkte onderhandelende natuurlijke of juristische persoon kan onbegrensd advertenties in de Boote-Yachten databanken instellen.

 

2. Het publiek maken van advertenties in de door Boote-Yachten gevoerde databanken alsook de verlenging van de looptijd moeten worden betaald. De advertentie blijft zolang bestaan en is kostenplichtig, tot deze door de inserent verwijderd wordt. Afrekeningstermijn bedraagt 30 dagen, ook als de advertentie vroegtijdig door de inserent verwijderd wordt.

 

3. De prestatie van Boote-Yachten is volbracht als de advertentie binnen de door de inserent geselecteerde tijdsruimte van 4 weken 605 uren vanuit de databanken oproepbaar is of voor afloop van 605 uren door de inserent verwijderd werd. Het uitvalrisico van 10% (door grof geweld, systeempannen,...) werd reeds meegerekend.

 

§ 3 Contractovereenkomst

 

1. Met de mededeling van zijn rekeningnummer en de toelating om de ontstane kosten af te boeken, geeft de inserent een aanbieding ter afsluiting van een advertentiecontract stemt de onmiddelijke uitvoering van de desbetreffende service door Boote-Yachten uitdrukkelijk toe. Dit aanbod wordt door Boote-Yachten per vrijschakeling van de betreffende advertentie aangenomen. De inserent is verplicht gegevens naar waarheid op te geven.

 

2. De vergoeding voor de opname van van advertenties in de databanken is vooraf te betalen, dus voor de opname van de advertentie in de databank, waarbij een tijdige betaling per lastschrift voldoende is.

 

3. Voor de bewerking van terugboekingen berekent Boote-Yachten per terugboeking en kost in hoogte van EURO 50,00 naast de door de kredietinstituten berekende kosten.

 

§ 4 Prijzen

 

Prijsveranderingen en veranderingen van de algemene voorwaarden worden op Boote-Yachten gewijzigd en steeds oproepbaar. De nieuwe advertentieprijs en veranderde AGB’s gelden voor de vanaf de veranderingsdatum in de databank ingestelde en verlengde advertenties. Bij een advertentie invoering raden wij u aan de actuele prijzen en contractvoorwaarden te bekijken.

 

§ 5 Actualisering van de databank

 

Om succesvol naar boten te zoeken en teleurstelling te vermijden houdt Boote-Yachten de actualiteit van de inseraten in het oog. Daarom moeten de bootsadvertenties door de inserent verwijderd worden, zodara de aangeboden boot verkocht wordt of niet meer beschikbaar is. Boote-Yachten heeft bij overtreding het recht om de anbieder de advertentiemogelijkheid te ontnemen.

 

§ 6 Inhoudelijke verantwoording voor de advertenties

 

1. Als dienstaanbieder en volgens Teledienstenwet(TDG), bewaart Boote-Yachten vreemde informatie voor gebruikers in door het internet toegangkelijke databanken en stelt de technische vereisten ter overdracht van informatie (advertentie) ter beschikking en staat in de verhouding aanbieder en mogelijke kopers en kopers die noch als tussenpersoon, noch als partij of als partijvertegenwoordiger fungeren. De inserent is als enige verantwoordelijk voor de inhoudv an de advertentie. Boote-Yachten is niet verplicht om de opgeslagen advertenties te controleren op juistheid en dus inhoud. Noch de juistheid van de advertentie inhoud, noch de identiteit van de inserent kunnen door Boote-Yachten nagevraagd worden.

 

2. Boote-Yachten is niet aansprakelijk voor schaden als gevolg van ingekorte of vervalste verschijning van advertenties of uit misbruik van gegevens door Derden

 

3. Boote-Yachten sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit, dat de advertenties van de wettelijke bepalingen van het land waarin ze opgeroepen kunnen worden of waar de koper, vertegenwoordiger of verkoper zijn woonplaats heeft.

 

4. Boote-Yachten sluit in het bijzonder elke vorm van aansprakelijkheid uit, die kan ontstaan doordat koopovereenkomsten, die op basis van de Boote-Yachten advertenties afgesloten worden, naar rehtssysteem van een bepaalde land of staat niet doorvoerbaar zijn of op een andere manier bij een of beide contractpartijen van het koopcontract juridische en economische nadelen ontstaan.

 

5. De inserent stelt Boote-Yachten vrj van elke aansprakelijkheid die Derden in samenhang met de publicatie van advertenties geldend maken. Kosten bij schadelijkheidsmindering worden ook door de inserent gedragen.

 

6. Der inserent is verplicht, waarheidsgetrouwe gegevens m.b.t. de boot , de wettelijke bepalingen gelinkt aan de boot aan te geven. Foutieve gegevens per vergissing dienen onmiddelijk medegedeeld te worden.

 

§ 7 Garantie

 

1. Indien een advertentie binnen een tijdsbestek van 30 dagen voor minder als 605 uren vanuit de databank door Boote-Yachten vertegenwoordigd oject afroepbaar zijn, heeft Boote-Yachten het recht de advertentieduur te verlengen en na te leveren.

 

2. Boote-Yachten is van haar plichten bevrijdt als er sprake is van grof geweld. Als grof geweld gelden alle onvoorzienbare omstandigheden alsook zulke omstandigheden, waarvan de uitwerking op de contractvervulling door geen enkele partij vertegenwoordigd worden. Tot deze omstandigheden behoren in het bijzonder rechtmatie werkmaatregelen, ook in processen waar Derden bij betrokken zijn, ambtelijke maatregelen, uitval van communicatienetten, gateways van andere providers, storingen bij zakenpartners, andere technische storingen, ook indien onder deze omstandigheden voor onderaanemers, onderleveranciers of hun subondernemers of bij door de aanbieder geautoriseerde providers van subknopen computers optreden. Er bestaat voor de inserent geen mogelijkheid tot aanspraak door de door Boote-Yachten te verantwoorden uitvallen.

 

3. Aansprakelijkheid bij schade voor Boote-Yachten zijn onafhankelijk van de juridische besluitgeving ,uitgesloten, het zij dat Boote-Yachten, haar volstrekkershulp of wettelijke vertegenwoordigers opzettelijke of groffe verwondigen van het contract begaan. In elk geval is de aansprakelijkheid in hoogte beperkt tot het eindgeld voor een deel van de levering en prestaties van Boote-Yachten, waaruit de schade aansprakelijkheid resultaat.

 

4. Een schuldonafhankelijke aansprakelijkheid is, net zoals een aansprakelijkheid ontstaan door lichte nalatigheid schade bij inserenten of Derden uitgesloten. Er wordt uitdrukkelijk gewezen op het feit dat Boote-Yachten niet aansprakelijk is voor schade ontstaan bij de inserenten of Derden als gevolg van technische problemen of andere door Boote-Yachten onbeinvloedbare omstandigheden de aanbiedingen niet of niet in de aangeboden vorm op tijd of permanent tijdens de looptijd van de aanbieding gepresenteerd worden. Aansprakelijkheid voor verloren winst is ook uitgesloten.

 

§ 8 Uitsluiting van prestaties

 

Boote-Yachten behoudt het recht gebruikers van Boote-Yachten databanken zonder waarschuwing uit te sluiten van gebruik.

 

§ 9 Gegevensbescherming

 

De gebruiker verklaart zich voor akkoord, dat zijn gegevens naar de wettelijke voorschriften m.b.t. gegevensbescherming die in de Bundesrepublik Deutschland geldig zijn, electronisch bewaard worden.

 

§ 10 Eigendoms-en gebruiksrechten

 

1. Alle gegevens, info, firmalogo’s, teksten, programma’s en afbeeldigen vallen onder het eigendomsrecht, Boote-Yachten is als eigenaar van alle rechten m.b.t. website inhoud en de databankeigenaar der gebruikersrechten. De wijziging, verdere verwerking en gebruik in alle soorten van media door Derden is enkel teolaatbaar na schriftelijke toestemming van Boote-Yachten. De rechten van de insererent blijven onaangeroerd.

 

2. In het bijzonder horen de advertenties uitsluitend het gebruikersrecht van Boote-Yachten. Deze advertentie of een van haar bestanddelen mogen zowel enkel als geheel enkel onder schriftelijke teostemming van Boote-Yachten door Derden verder verwerkt, gewijzigd of op andere internetsites of andere media gepubliceerd of in databanken bewwrd worden. De rechten van de inserent m.b.t. de advertentie blijven onaangeroerd. Deze kan over eigen gegevens en informatie vrij beschikken.

 

§ 11 Prestatieplaats en plaats van jurisdictie

 

1. De prestatie van Boote-Yachten bestaat in de opname en afroepbaarheid van advertenties in of uit de Boote-Yachten databanken via het web. Deze prestatie wordt technisch en rechtelijk in 47877 Willich volbracht. Prestatieplaats in gerechtelijk zin is 47877 Willich. Elke andere plaats waar de bootsmarkt Boote-Yachten verder nog oproepbaar is, blijft voor contractuele, gerechtelijk aansprakelijke en wettelijk aan plaatsgebonden aansprakelijkheden, buiten betrachting. Boote-Yachten is niet aansprakelijk voor het feit dat de advertenties gebonden zijn aan de wettelijke voorschriften van dat land waar de gegevens en de aanbieding afroepbaar zijn

 

2. Het gebruik van de aanbiedingen van Boote-Yachten alsook de algemene- en gebruikersvoorwaarden van Boote-Yachten zijn in aanwending uitsluitend gebonden aan het Duitse recht. De aanwending van het UN-verdrag omtrent contracten m.b.t internationale warenverkoop van 11. April 1998 is uitesloten.

 

3. Plaats van in tot stand brenging is 47877 Willich. Voor alle aansprakelijkheden voortkomend uit en op basis van het gebruik van de databanken van Boote-Yachten wordt Düsseldorf als gerechtsstand overeengekomen, in zover dat het gaat over een gebruiker als handelaar naar het handelswetboek handelt. Hetzelfde geldt als de deelnemer zijn woonplaats na contractafsluiting naar het buitenland verlegd of geen algemene gerechtsstand in Duitsland heeft.

 

4. De voorstaande rechtskeuze en gerechtsstandovereenkomst is op verbruikerscontracten niet van toepassing indien dwingend internationaal of Europees verbruikersbeschermingsrecht met voorrang aan te wenden valt und de hier getroffene rechtskeuze en gerechtsstandovereenkomst uitsluit.

 

§ 12 Salvatorische clausule. Slotbepaling

 

Indien een bepaling in het gezelschapscontract of een toekomstig in haar opgenomen bepaling geheel of gedeeltelijk onwerkzaam wordt of niet doorvoerbaar is of de werkzaamheid of doorvoerbaarheid later verliest of mocht in het gezelschapscontract een hiaat voorkomen, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangeroerd. Mochten bepalingen van dit contract of een toekomstige erin opgenomen bepaling geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of de rechtsgeldigheid of uitvoerbaarheid ervan later verliezen, dan mag hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen van dit contract niet worden beïnvloed. Hetzelfde geldt, wanneer blijken zou, dat het contract een regelingsleemte bevat.